Albania

Shqipëri

Misioni i “Liria në Krishtin” në Shqipëri ështe për të pajisur Kishën që të mund të jetë e aftë të bëjë dishepuj të frytshem. Është zhvilluar një kurs dishepullizimi bazuar në dy libra “Fitore mbi ërrësirën” dhe “Ҫliruesi nga skllaveria” te shkruar nga Neil T. Anderson. Ky kurs, i cili është përdorur në më tepër se 4000 kisha në mbarë botën, tashmë është i disponueshem edhe në gjuhën shqip. Ky kurs përmban një udhëzues drejtuesish, nje udhëzues per pjësemarrësit, librin “Hapat drejt lirisë në Krishtin” dhe për ҫdo mesim, një prezantim të qartë e ndihmues në PowerPoint.

Për më tepër, shërbesa “Liria në Krishtin” dëshiron dhe është në gjendje të pajise kishat me trajnime për drejtuesit e grupeve se si të nisin një kurs dishepullizimi dhe gjithashtu me trajnime shtesë. Në disa zona të Shqipërise në do të kemi prezantimet për drejtuesit e kishave, drejtuesit e të rinjve, drejtuesit e grupeve të vogla;.... per çdo drejtues që deshiron të bëjë dishepuj të frytshem që do të ndikojnë shoqërinë.

Tashmë (pranverë 2014) disa kisha po përdorin materialet e FIC dhe disa kisha të tjera po i përdorin keto materiale për të nth herë.

 Duke pajisur dishepujt për të bërë dishepuj

The mission of Freedom in Christ in Albania is to equip the Church enabling it to make fruitful disciples. Based on the two books, Victory over Darkness and the Bondage breaker written by of Neil T. Anderson, a discipleship course is developed. This course which is used in more than 4000 churches worldwide is now available in Albanian language. This contains a leaders guide, a participants guide, the book “Steps to freedom in Christ” and for every lesson a helpful and clear PowerPoint presentation.

Further Freedom in Christ ministries likes and is able to equip churches with trainings for leadership teams  how to start a discipleship course and also with additional trainings. In several regions in Albania we will have presentations for church leaders, youth leaders, small group leaders; .....for every leader who want to make fruitful disciples who will impact the society.

Right now (spring 2014) several churches are using already FiC materials and some churches for the nth time.

 Equipping disciples to make disciples

 

Contact Arjan with lirianekrishtin@gmail.com or alarashi@gmail.com, +355694015676

or Peter with peter.maris@ficminternational.org, +355696030600

Region: 
Europe