Poland

Polska

WOLNOŚĆ W CHRYSTUSIE

Misją organizacji „Wolność w Chrystusie” w Polsce jest wyposażanie oraz wspieranie kościołów i zborów, aby ich członkowie stawali się dojrzali i mocni w Chrystusie. Naszym głównym celem jest wyposażenie, uaktywnienie i wspieranie chrześcijańskich liderów. Działanie tej organizacji jest ponaddenominacyjne.

 

Jezus powiedział: „Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody…nauczając je zachowywać wszystko, co wam nakazałem.” (Ew. Mateusza 28,19)

 

Kurs Uczniostwa Wolność w Chrystusie przedstawia styl życia uczniostwa opartego na podstawowych prawdach biblijnych. Od 25 lat kurs jest z powodzeniem prowadzony w setkach kościołów, a obecnie jest używany w ponad 40 krajach.

 Kurs przedstawia potrójną strategię i składa się z następujących narzędzi:

●      Prawda: wiara w to, co Jezus zrobił dla nas i w to, kim jesteśmy w Chrystusie

●      Punkt zwrotny: rozwiązanie osobistych, emocjonalnych i duchowych konfliktów

●      Przemiana: odnowienie umysłu wierzących, którzy wzrastając stają się bardziej skuteczni w swoim uczniostwie

 

Jezus powiedział, „Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli.” (Ew. Jana 8,32)

Celem kursu Wolność w Chrystusie jest zajęcie się nierozwiązanymi problemami duchowymi poprzez wyznanie i odrzucenie ich. Pomaga też zrozumieć nową tożsamość, którą osoby nawrócone mają w Chrystusie oraz wzrastać w wierze i stawać się dojrzałymi uczniami Jezusa.

 Polskie tłumaczenie kursu uczniowskiego „Wolność w Chrystusie" jest już dostępne w całej Polsce. Każda osoba biorąca udział w Kursie będzie potrzebowała Podręcznik Uczestnika oraz Książeczkę „Kroki do Wolności w Chrystusie". Podręcznik Prowadzącego jest niezbędny dla osoby prowadzącej kurs.

Książki zostaną wysłane po otrzymaniu minimalnej dobrowolnej ofiary:

Podręcznik Prowadzącego:                                        80 zł }

Podręcznik uczestnika:                                                5 zł } plus kosztami wysyłki i przesyłki.

Książeczka „Kroki do Wolności w Chrystusie”:         5 zł }

Proszę przesyłać ofiarę na konto FIC Polska/kościół zielonoświątkowy w Nowym Sączu, rachunek      42 1240 4748 1111 0010 8565 4193 z dopiskiem „darowizna na cele kultu religijnego.”

 

Aby uzyskać więcej szczegółów i zamówić książki, skontaktuj się z Jamesem: Tel. 530 853 061. Email: james.harris@freedominchrist.org

 

Czy Pan/Pani  chciał(a) nauczyć się prowadzić grupę osób przez polski Kurs uczniostwo wolność w Chrystusie?

Szkolenie teraz jest dostępne. Składa się z następujących części:

  • Prezentacje w programie PowerPoint, której głównym celem jest przedstawienie głównych zasad, na których opiera się Kurs uczniostwa wolność w Chrystusie
  • Sesja, podczas której omawiam praktyczne szczegóły dotyczące prowadzenia kursu
  • Sesja na temat zasad leżących u podstaw Kroki ku wolności w Chrystusie, oraz
  • Czas na omówienie sposobu prowadzenia ludzi przez Kroki, zarówno w grupie, jak i podczas spotkań indiwydualnych.

Potrzebny czas to około 6 godzin. Szkolenie można przeprowadzić w ciągu jednego dnia, w dwóch trygodzinnych sesjach, np. w sobotę rano, lub w większej liczbie sesji w serii spotkań wieczornych.

Szoklenie można odbyć osobiście lub przez Internet.

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z Jamesem: Tel. 530 853 061. Email: james.harris@freedominchrist.org

 

 

 

W celu uzyskania dalszych informacji skontaktuj się z Jamesem:

Tel. +48 530 853 061

Email: james.harris@freedominchrist.org

FREEDOM IN CHRIST

The mission of Freedom in Christ in Poland is to equip and support churches so that church members become mature and strong in Christ.  Our primary emphasis is on equipping, enabling and supporting Christian leaders. The ministry is interdenominational.

 

Jesus gave us this commandment : “Go therefore, and make disciples of all nations...teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you.” (Matthew 28,19)

 

The Freedom in Christ Discipleship Course presents a discipleship lifestyle strategy based on foundational biblical truths. It has been taught successfully over the last 25 years in hundreds of churches and is now being used in over 40 countries.

 

The strategy the course presents is threefold; it comprises tools for

●      Truth: believing what Jesus has done for us and whom we are in Christ

●      Turning: resolving personal, emotional and spiritual conflicts

●      Transformation: making discipleship more effective as believers grow by the renewing of their minds.

 

Jesus said, “And you shall know the truth, and the truth shall make you free” (John 8,32)

The purpose of the Freedom in Christ Discipleship Course is to help participants deal with unresolved spiritual issues by confessing and renouncing them. It also helps them to understand their new identity in Christ and grow in faith, helping them to become mature disciples of Jesus.

 

The Polish translation of the Freedom in Christ Discipleship Course is now available throughout Poland. Each person following the Course will need a Participants’ Guide and a ‘Steps’ Booklet. The Leader’s Guide is necessary for anyone leading the course.

The books will be sent for a minimum freewill donation, as follows:

Leader’s Guide:                                            80 PLN }

Participants’ Guide:                                       5 PLN } plus postage and packing.

‘Steps to Freedom in Christ’ Booklet:           5 PLN }

Please send you donation to the FIC Poland account of the Pentecostal church in Nowy Sącz, account number 42 1240 4748 1111 0010 8565 4193, marking it as ‘darowizna na cele kultu religijnego.’

For more details, and to order books, contact James: Tel. 530 853 061. Email: james.harris@freedominchrist.org

 

Would you like to learn how to lead a group doing the Polish Freedom in Christ Discipleship Course?

A training programme is now available. It consists of the following parts:

  • A Powerpoint presentation which outlines the main principles on which the Discipleship Course is based
  • A session discussing practical details of how to lead the course
  • A session outlining the main principles behing the Steps to Freedom in Christ
  • A session discussion the practical details of how to lead someone through the Steps to Freedom in Christ.

The training takes about 6 hours and can be covered during the course of one day, or in two three-hour sessions, eg. on Saturday mornings; it can also be divided up into more sessions and covered in a series of evenign meetings.

The training can be done face-to-face or via ZOOM.

For more details contact James: Tel. 530 853 061. Email: james.harris@freedominchrist.org

 

The course is based on two books, Victory over Darkness and The Bondage Breaker written by Neil T. Anderson.

 

 

 

 

For further information contact James:

Mob. +48 530 853 061

Email: james.harris@freedominchrist.org

Region: 
Europe